เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

กองการศึกษา
 

   
 
  พ.จ.อ.วัชนันท์  วรางค์พิสุทธิ์
 
  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 

 
-ว่าง-
 
 ครูผู้ดูแลเด็กฯ  
   
นางสาวนิราวรรณ สร้อยกระโทก    นางสกุลตรา อาจวิชัย
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นางลักษณา สอนกระโทก นางสาววราพร  เหมราช
นางสาวภูมรินทร์  กว่างกระโทก
ผู้ดูแลเด็กฯ ผู้ดูแลเด็กฯ
 ผู้ดูแลเด็ก ฯ
     
-รอดำเนินการ-  
 พนักงานขับรถนักเรียน