เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ทุนและหลักสูตรอบรม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง
กฏหมายระเบียบข้อบังคับ

กองคลัง
 
นางสาวพรตะวัน  กิติจันวานิตย์

ผู้อำนวยการกองคลัง


 
นางสาวณัฐรุจา  อ่อนอินทร์
-รอดำเนินการ-
นางสาวปรางค์ทิพย์ มุ่งกระโทก
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานนางสาวกาญจนานุช  กำมะเริง

นางสาวปราณี กรุยกระโทก

นางสาวรติรมย์  ถนนนอก

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 

นางสาวหัสยา  จันทร์กลาง

 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้