เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สำนักปลัดเทศบาล
 


นางสาวกฤติกานต์  กันยาประสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด

 

 


 
นางสาวชลิดา  อภิทรัพย์ดำรง
 
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางดวงพร ฟักบุญเลิศ
นายสุรสีห์ ศิลาพงษ์
นางสาวพนาวัลย์ เชิญกระโทก
นิติกรชำนาญการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ


 

นางอธิสรา ไชยลาภ
-ว่าง-
นางสาววรรณา สอนคราม
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

 
-ว่าง- พันจ่าเอกบรรลือ  จำนงดี นางสาวสาริกา มอญกระโทก
นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


 
นางสาวยุพดี  ไพกิ่ง
นางสาวจริยา ไม้กระโทก
นางสาววงศ์เสนา  ฝ้ายครบุรี

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
คนงานทั่วไป

 
ายธีระศักดิ์ คำดี
นายประยุทธ เกณฑ์กระโทก
นายสมชาย  คุ้มกระโทก
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานดับเพลิง


นายบุญส่ง คุ้มกระโทก
-ว่าง-

พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง