เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ทุนและหลักสูตรอบรม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง
กฏหมายระเบียบข้อบังคับ

สำนักปลัดเทศบาล
 


 

จ.ส.ต.วศิน  กรกระโทก
หัวหน้าสำนักปลัด

 

 


 
นางสาวชลิดา  อภิทรัพย์ดำรง
 
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายอติวิชญ์  วงศิริ
นายสุรสีห์ ศิลาพงษ์
นางสาวพนาวัลย์ เชิญกระโทก
นิติกรชำนาญการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ


 
นางอธิสรา ไชยลาภ
นางพัชราภรณ์ จันทร์เผือก
นายธีรวัฒน์  ปัญญาแก้ว
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

 
-รอดำเนินการ- พันจ่าเอกบรรลือ  จำนงดี นางสาวสาริกา มอญกระโทก
นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


 
นางสาวยุพดี  ไพกิ่ง
นางสาวจริยา ไม้กระโทก
นางสาววงศ์เสนา  ฝ้ายครบุรี

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
คนงานทั่วไป

 
ายธีระศักดิ์ คำดี
นายประยุทธ เกณฑ์กระโทก
นายสมชาย  คุ้มกระโทก
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานดับเพลิง
 


 
นายบุญส่ง คุ้มกระโทก
-รอบันทึกข้อมูล-
นายจวน พลยุทธภูมิ
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
จ้างเหมาบริการ