เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สำนักปลัดเทศบาล
 

นางสาวรัชดา แดนชัยภูมิ
หัวหน้าสำนักปลัด

 

 


 

นางสาวชลิดา  อภิทรัพย์ดำรง
 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางดวงพร ฟักบุญเลิศ
-ว่าง-
นางสาวพนาวัลย์ เชิญกระโทก
นิติกรชำนาญการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ

 

น.ส.อภิชา  ชัยนรินทร์
-ว่าง-
-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางสาวศรีประไพ พรมทะเล
พันจ่าเอกบรรลือ  จำนงดี น.ส.สาริกา  มอญกระโทก
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 
นางสาวยุพดี  ไพกิ่ง
นางสาวจริยา ไม้กระโทก
นายรบิน  พวงกระโทก

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

 
ายธีระศักดิ์ คำดี
นายประยุทธ เกณฑ์กระโทก
-ว่าง-
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานดับเพลิง


นายบุญส่ง คุ้มกระโทก
นายพชรพล นามกระโทก
นายสุนัน คำครบุรี
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิงนายภาณุพงศ์ แคลนกระโทก


พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ