เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ทุนและหลักสูตรอบรม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง
กฏหมายระเบียบข้อบังคับ

หัวหน้าส่วนราชการ
 
 

 
 
นางสาวภัทรานิษฐ์  อภิทรัพย์ดำรง
 
 
ปลัดเทศบาล
 
 
 
  พ.จ.อ.วัชนันท์  วรางค์พิสุทธิ์  
  รองปลัดเทศบาล  
จ.ส.ต.วศิน  กรกระโทก นางสาวพรตะวัน  กิติจันวานิตย์ นายสมประเสริฐ  ปลอดกระโทก
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายการโยธา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางวิรัตน์  ร่วมกระโทก พ.จ.อ.วัชนันท์  วรางค์พิสุทธิ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ รองปลัดเทศบาล 
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา